Thứ năm , ngày 19/1/2017 9:23:21
  Chào mừng bạn đến với website Trường THPT Tân An - Long An
  TIN NỔI BẬT
  Cập nhật : 20/02/2020         Lượt xem : 366
  Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Phòng, chống dịch bệnh Covid-19
        UBND TỈNH LONG AN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                              ____________                                                     ______________________________________
      Số: 442/SGDĐT-GDTrH                   Long An, ngày  20 tháng 02  năm  2020
    V/v tăng cường biện pháp
     quản lý chất thải để phòng,
    chống dịch bệnh Covid-19
   
   
   
                              Kính gửi: - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
  - Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
  - Giám đốc Trung tâm GDTX-KTTH;
  - Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ-tin học tỉnh;
  - Hiệu trưởng trường Thể dục Thể thao tỉnh.
  - Hiệu trường các trường Cao đẳng , Đại học trên địabàn tỉnh.
   
  Thực hiện văn bản 760/UBND-KTTC ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
  1. Tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện đúng các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.
  2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh, sinh viên về việc sử dụng khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường. Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường.
  3. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường thực hiện các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường xung quanh nhà, kịp thời phát hiện và thu gom, tiêu hủy đúng cách, hợp vệ sinh đối với các khẩu trang đã qua sử dụng do người khác xả thải trên đường và nơi công cộng.
  4. Theo dõi, nắm bắt thông tin và thực hiện theo các nội dung hướng dẫn, khuyến cáo của chính quyền địa phương, của trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh, truyền hình về các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
  Với các nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
   
  Nơi nhận:                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
  - Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
  - GĐ, các PGĐ;
  - Lưu: VT, GDTrH.
                                                                                                             
                                                                                                      Phan Thị Dạ Thảo